nature

به تارهای زندگی چنگ می زنم و چنگ ميزنم .تنها به اميد يافتن يک ترا نه...که بها نه ی ماندن باشد.
زيبای زيبای زيبا! تو می دانی آن ترانه را...که بارها و بارها آنرا محزون و خسته زير ايوان طلاييت خوانده ام.
بگذار بمانم

بگدار بمانم.....

/ 0 نظر / 4 بازدید