سو... سو... سو...

تو دیوانه نیستی
اما چیزهایی هست که باید یاد بگیری
این که توی خواب راه نروی
توی راه به کسی که دوستش داشته ای برنخوری
و توی کسی که دوستش داشته ای
دنبال چیزهایی که گم کرده ای
نگردی/.


علیرضا آدینه

/ 1 نظر / 16 بازدید