بغض و شرمساری

پاره های تنم را

فرزندان وطنم را

خاک با خود برده باز...

کاش می توانستم شانه ی گریستنی باشم...  چنگی به سینه ی در هم کشیده ی خاکی...

عزیزان دلم...

               عزیزان دلم...

/ 2 نظر / 7 بازدید
پرند

سلام گاهی صبر نیز صبر از کف می دهد . ...

موریانه های چوبی

فقط میتونم بگم متاسفم :-(