...

مثل مرد تارک دنیای به آخر ِ پوچ دنیا رسیده ای هستم من {یا که شاید می خواهم باشم!... فرار و انکار و کتمان ندارد که...} که هر از چند گاهی، تارک دنیایی و به آخر پوچ دنیا رسیدنش را از یاد می برد و دلش هوای متعلقات ترک گفته اش را می کند.

دل تنگت شده بودم  خانه ی متروکم...

/ 0 نظر / 8 بازدید